شماره ۲۸ مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی منتشر شد

خانه » اخبار » شماره ۲۸ مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی منتشر شد
شماره 28 مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی منتشر شد

شماره 28 مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی منتشر شد

اگر یکی از اعضای خانواده شما هم دانش آموز یا دانشجو باشد یا اعضای خانواده تان کارمند باشند با توجه به سپری شدن روزهای تابستانی و کاهش تحرک روزانه ممکن است با معضل چاقی شکمی رو به رو شده باشید.

بنابراین شماره مهرماه مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی توجه ویژه ای به تخت شدن شکم و آب کردن چربی های شکم و پهلو داشته است.

 • آیا می توان فقط شکم را آب کرد؟

چـه اضافـه وزنتـان بـالای بازوهـا باشـد چـه در پاییـن تنـه، بـا عقـل جـور در مـی آیـد کـه ایـن نقـاط را بـا ورزش هــای مخصــوص آنهــا هــدف قــرار دهیــد تــا بـه الغـر شدنشـان کمـک کنید…

 • چرا همیشه گرسنه هستم؟

حتمـا بـا ایـن حـس آشـنایی داریدتنهـا چنـد سـاعت بعـد از خــوردن صبحانــه و زمانــی کــه بــا وعــده اصلــی بعــدی هنــوز فاصلــه زیــادی داریــد عالئــم گرســنگی را در در معــده تــان حــس مــی کنیــد..

 • آموزش تمرین هایی برای از بین بردن درد گردن
 • چگونه با زردچوبه معجونی ضد التهاب بسازیم؟

مــی خواهیــم راهــی بــه شــما نشــان دهیــم کــه بــا کمــک آن بتوانیــد قــدرت فــوق العــاده زردچوبــه را بیــرون بکشــید و از آن بــرای بهبــود التهاب خــود اســتفاده کنیــد.

 • دستگاه گردش خون چیست و چگونه می توان آن را سالم نگه داشت؟
 • نکاتی برای داشتن شکمی قوی و تخت

گــر شــکم تــان تنهــا منطقــه ای اســت کــه چربــی از آنجــا محــو نمــی شــود احســاس تنهایــی نکنیــد بسـیاری از مـا چنیـن مشـکلی داریـم.

 • سلولیت را چگونه درمان کنیم؟

ایـن اصـطلاح در مـورد نـوع خاصـی از چربـی بـه کار مـی رود کـه در بعضـی از نقـاط بـدن بـه صـورت تـوده ای جمـع مـی شـود. سـلولیت در حقیقـت چاقـی نیسـت بلکـه یـک نـوع مسـمومیت پوسـتی در اثـر اختـاالت هورمونـی اسـت کـه بیشـتر در زنـان مشـاهده مـی شـود.

 • مصاحبه با آقای بهنام بابایی

کاهـش وزن بسـیار راحـت تـر از چیـزی بـود کـه فکـرش را مـی کـردم و اصـا آزار دهنــده نبــود.

 • مصرف قهوه در بارداری

 

عناوین بالا بخش کوتاهی از مقالاتی است که این شماره از مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی به آنها پرداخته است.

به ما بگویید برای سلامت خانواده تان در چه زمینه ای نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، تا همیشه کنارتان باشیم.

 

دانلود مجله دکتر کرمانی

امتیاز کاربرها
  به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ارتباط مستقیم