شما می توانید ماده غذایی دلخواه خود را به بصورت تک کلمه ای یا ترکیبی از کلمات در کادر پایین جستجو کنید و میزان کالری، پروتئین‌، کربوهیدرات، فیبر و کل چربی را مشاهده نمایید.

به عنوان مثال : سیب | سیب سرخ | سیب زمینی برش ضخیم منجمد سرخ شده

  Whoops! There was an error.
  ErrorException (E_WARNING)
  file_put_contents(/home/kermany/public_html/calories/storage/framework/sessions/KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq): failed to open stream: No space left on device ErrorException thrown with message "file_put_contents(/home/kermany/public_html/calories/storage/framework/sessions/KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq): failed to open stream: No space left on device" Stacktrace: #8 ErrorException in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #7 file_put_contents in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #5 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #4 Illuminate\Session\Store:save in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #3 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #2 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/kermany/public_html/calories/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/kermany/public_html/calories/public/index.php:60 #0 require_once in /home/kermany/public_html/calories/index.php:21
  8
  ErrorException
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Filesystem
  /
  Filesystem.php
  122
  7
  file_put_contents
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Filesystem
  /
  Filesystem.php
  122
  6
  Illuminate
  \
  Filesystem
  \
  Filesystem
  put
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  FileSessionHandler.php
  83
  5
  Illuminate
  \
  Session
  \
  FileSessionHandler
  write
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  Store.php
  128
  4
  Illuminate
  \
  Session
  \
  Store
  save
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  Middleware
  /
  StartSession.php
  87
  3
  Illuminate
  \
  Session
  \
  Middleware
  \
  StartSession
  terminate
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Foundation
  /
  Http
  /
  Kernel.php
  218
  2
  Illuminate
  \
  Foundation
  \
  Http
  \
  Kernel
  terminateMiddleware
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Foundation
  /
  Http
  /
  Kernel.php
  189
  1
  Illuminate
  \
  Foundation
  \
  Http
  \
  Kernel
  terminate
  /
  public
  /
  index.php
  60
  0
  require_once
  /
  index.php
  21
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Filesystem
  /
  Filesystem.php
     *
     * @param string $path
     * @return string
     */
    public function hash($path)
    {
      return md5_file($path);
    }
   
    /**
     * Write the contents of a file.
     *
     * @param string $path
     * @param string $contents
     * @param bool $lock
     * @return int
     */
    public function put($path, $contents, $lock = false)
    {
      return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
    }
   
    /**
     * Prepend to a file.
     *
     * @param string $path
     * @param string $data
     * @return int
     */
    public function prepend($path, $data)
    {
      if ($this->exists($path)) {
        return $this->put($path, $data.$this->get($path));
      }
   
      return $this->put($path, $data);
    }
   
    /**
     * Append to a file.
  Arguments
  1. "file_put_contents(/home/kermany/public_html/calories/storage/framework/sessions/KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq): failed to open stream: No space left on device"
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Filesystem
  /
  Filesystem.php
     *
     * @param string $path
     * @return string
     */
    public function hash($path)
    {
      return md5_file($path);
    }
   
    /**
     * Write the contents of a file.
     *
     * @param string $path
     * @param string $contents
     * @param bool $lock
     * @return int
     */
    public function put($path, $contents, $lock = false)
    {
      return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
    }
   
    /**
     * Prepend to a file.
     *
     * @param string $path
     * @param string $data
     * @return int
     */
    public function prepend($path, $data)
    {
      if ($this->exists($path)) {
        return $this->put($path, $data.$this->get($path));
      }
   
      return $this->put($path, $data);
    }
   
    /**
     * Append to a file.
  Arguments
  1. "/home/kermany/public_html/calories/storage/framework/sessions/KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq"
   
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"ACRIdN57KNJdJJbrIkOVrj7pdTBPYytr3hEmvLXe";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"https://kermany.com/calories";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
   
  3. 2
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  FileSessionHandler.php
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function read($sessionId)
    {
      if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
        if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
          return $this->files->get($path, true);
        }
      }
   
      return '';
    }
   
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function write($sessionId, $data)
    {
      $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
   
      return true;
    }
   
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function destroy($sessionId)
    {
      $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
   
      return true;
    }
   
    /**
     * {@inheritdoc}
     */
    public function gc($lifetime)
    {
      $files = Finder::create()
  Arguments
  1. "/home/kermany/public_html/calories/storage/framework/sessions/KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq"
   
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"ACRIdN57KNJdJJbrIkOVrj7pdTBPYytr3hEmvLXe";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"https://kermany.com/calories";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
   
  3. true
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  Store.php
     *
     * @param string $data
     * @return string
     */
    protected function prepareForUnserialize($data)
    {
      return $data;
    }
   
    /**
     * Save the session data to storage.
     *
     * @return bool
     */
    public function save()
    {
      $this->ageFlashData();
   
      $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
        serialize($this->attributes)
      ));
   
      $this->started = false;
    }
   
    /**
     * Prepare the serialized session data for storage.
     *
     * @param string $data
     * @return string
     */
    protected function prepareForStorage($data)
    {
      return $data;
    }
   
    /**
     * Age the flash data for the session.
     *
     * @return void
  Arguments
  1. "KD26HAcRaXnoT2B8u22JHcISkZSq48FV766yWDLq"
   
  2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"ACRIdN57KNJdJJbrIkOVrj7pdTBPYytr3hEmvLXe";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"https://kermany.com/calories";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Session
  /
  Middleware
  /
  StartSession.php
      if ($this->sessionConfigured()) {
        $this->storeCurrentUrl($request, $session);
   
        $this->addCookieToResponse($response, $session);
      }
   
      return $response;
    }
   
    /**
     * Perform any final actions for the request lifecycle.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
     * @return void
     */
    public function terminate($request, $response)
    {
      if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
        $this->manager->driver()->save();
      }
    }
   
    /**
     * Start the session for the given request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
     */
    protected function startSession(Request $request)
    {
      return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
        $session->setRequestOnHandler($request);
   
        $session->start();
      });
    }
   
    /**
     * Get the session implementation from the manager.
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Foundation
  /
  Http
  /
  Kernel.php
     * @return void
     */
    protected function terminateMiddleware($request, $response)
    {
      $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
        $this->gatherRouteMiddleware($request),
        $this->middleware
      );
   
      foreach ($middlewares as $middleware) {
        if (! is_string($middleware)) {
          continue;
        }
   
        list($name) = $this->parseMiddleware($middleware);
   
        $instance = $this->app->make($name);
   
        if (method_exists($instance, 'terminate')) {
          $instance->terminate($request, $response);
        }
      }
    }
   
    /**
     * Gather the route middleware for the given request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @return array
     */
    protected function gatherRouteMiddleware($request)
    {
      if ($route = $request->route()) {
        return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
      }
   
      return [];
    }
   
    /**
  Arguments
  1. Request {
    #json: null
    #convertedFiles: null
    #userResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
     this: AuthServiceProvider { …}
     parameters: {
      $guard: {
       default: null
      }
     }
     use: {
      $app: Application { …}
     }
    }
    #routeResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Routing\Router"
     this: Router { …}
     use: {
      $route: Route { …}
     }
    }
    +attributes: ParameterBag {}
    +request: ParameterBag {#1}
    +query: ParameterBag {#1}
    +server: ServerBag {}
    +files: FileBag {}
    +cookies: ParameterBag {}
    +headers: HeaderBag {}
    #content: null
    #languages: null
    #charsets: null
    #encodings: null
    #acceptableContentTypes: array:4 [
     0 => "text/html"
     1 => "application/xhtml+xml"
     2 => "application/xml"
     3 => "*/*"
    ]
    #pathInfo: "/"
    #requestUri: "/calories/"
    #baseUrl: "/calories"
    #basePath: null
    #method: "GET"
    #format: null
    #session: Store {}
    #locale: null
    #defaultLocale: "en"
    -isHostValid: true
    -isForwardedValid: true
    basePath: "/calories"
    format: "html"
   }
   
  2. Response {}
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  vendor
  /
  laravel
  /
  framework
  /
  src
  /
  Illuminate
  /
  Foundation
  /
  Http
  /
  Kernel.php
     */
    protected function dispatchToRouter()
    {
      return function ($request) {
        $this->app->instance('request', $request);
   
        return $this->router->dispatch($request);
      };
    }
   
    /**
     * Call the terminate method on any terminable middleware.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Illuminate\Http\Response $response
     * @return void
     */
    public function terminate($request, $response)
    {
      $this->terminateMiddleware($request, $response);
   
      $this->app->terminate();
    }
   
    /**
     * Call the terminate method on any terminable middleware.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Illuminate\Http\Response $response
     * @return void
     */
    protected function terminateMiddleware($request, $response)
    {
      $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
        $this->gatherRouteMiddleware($request),
        $this->middleware
      );
   
      foreach ($middlewares as $middleware) {
        if (! is_string($middleware)) {
  Arguments
  1. Request {
    #json: null
    #convertedFiles: null
    #userResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
     this: AuthServiceProvider { …}
     parameters: {
      $guard: {
       default: null
      }
     }
     use: {
      $app: Application { …}
     }
    }
    #routeResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Routing\Router"
     this: Router { …}
     use: {
      $route: Route { …}
     }
    }
    +attributes: ParameterBag {}
    +request: ParameterBag {#1}
    +query: ParameterBag {#1}
    +server: ServerBag {}
    +files: FileBag {}
    +cookies: ParameterBag {}
    +headers: HeaderBag {}
    #content: null
    #languages: null
    #charsets: null
    #encodings: null
    #acceptableContentTypes: array:4 [
     0 => "text/html"
     1 => "application/xhtml+xml"
     2 => "application/xml"
     3 => "*/*"
    ]
    #pathInfo: "/"
    #requestUri: "/calories/"
    #baseUrl: "/calories"
    #basePath: null
    #method: "GET"
    #format: null
    #session: Store {}
    #locale: null
    #defaultLocale: "en"
    -isHostValid: true
    -isForwardedValid: true
    basePath: "/calories"
    format: "html"
   }
   
  2. Response {}
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  public
  /
  index.php
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Run The Application
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Once we have the application, we can handle the incoming request
  | through the kernel, and send the associated response back to
  | the client's browser allowing them to enjoy the creative
  | and wonderful application we have prepared for them.
  |
  */
   
  $kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
   
  $response = $kernel->handle(
    $request = Illuminate\Http\Request::capture()
  );
   
  $response->send();
   
  $kernel->terminate($request, $response);
   
  Arguments
  1. Request {
    #json: null
    #convertedFiles: null
    #userResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
     this: AuthServiceProvider { …}
     parameters: {
      $guard: {
       default: null
      }
     }
     use: {
      $app: Application { …}
     }
    }
    #routeResolver: Closure {
     class: "Illuminate\Routing\Router"
     this: Router { …}
     use: {
      $route: Route { …}
     }
    }
    +attributes: ParameterBag {}
    +request: ParameterBag {#1}
    +query: ParameterBag {#1}
    +server: ServerBag {}
    +files: FileBag {}
    +cookies: ParameterBag {}
    +headers: HeaderBag {}
    #content: null
    #languages: null
    #charsets: null
    #encodings: null
    #acceptableContentTypes: array:4 [
     0 => "text/html"
     1 => "application/xhtml+xml"
     2 => "application/xml"
     3 => "*/*"
    ]
    #pathInfo: "/"
    #requestUri: "/calories/"
    #baseUrl: "/calories"
    #basePath: null
    #method: "GET"
    #format: null
    #session: Store {}
    #locale: null
    #defaultLocale: "en"
    -isHostValid: true
    -isForwardedValid: true
    basePath: "/calories"
    format: "html"
   }
   
  2. Response {}
   
  /
  home
  /
  kermany
  /
  public_html
  /
  calories
  /
  index.php
   
  /**
   * Laravel - A PHP Framework For Web Artisans
   *
   * @package Laravel
   * @author  Taylor Otwell <taylor@laravel.com>
   */
   
  $uri = urldecode(
    parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH)
  );
   
  // This file allows us to emulate Apache's "mod_rewrite" functionality from the
  // built-in PHP web server. This provides a convenient way to test a Laravel
  // application without having installed a "real" web server software here.
  if ($uri !== '/' && file_exists(__DIR__.'/public'.$uri)) {
    return false;
  }
   
  require_once __DIR__.'/public/index.php';
   
  Arguments
  1. "/home/kermany/public_html/calories/public/index.php"
   

  Environment & details:

  empty
  empty
  empty
  empty
  empty
  Key Value
  PATH
  "/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
  
  HTTP_ACCEPT
  "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
  
  HTTP_ACCEPT_ENCODING
  "br,gzip"
  
  HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
  "en-US,en;q=0.5"
  
  HTTP_CONNECTION
  "Keep-Alive"
  
  HTTP_HOST
  "kermany.com"
  
  HTTP_USER_AGENT
  "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
  
  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
  "Sun, 16 Feb 2020 20:27:15 UTC"
  
  DOCUMENT_ROOT
  "/home/kermany/public_html"
  
  REMOTE_ADDR
  "3.235.30.155"
  
  REMOTE_PORT
  "54744"
  
  SERVER_ADDR
  "130.185.74.114"
  
  SERVER_NAME
  "kermany.com"
  
  SERVER_ADMIN
  "webmaster@kermany.com"
  
  SERVER_PORT
  "443"
  
  REQUEST_SCHEME
  "https"
  
  REQUEST_URI
  "/calories/"
  
  HTTPS
  "on"
  
  SSL_PROTOCOL
  "TLSv1.2"
  
  SSL_SESSION_ID
  "3e2befeb088c9e62e15d689c264f6ee35bf2b1234b73f6543820f4aa84b5412b"
  
  SSL_CIPHER
  "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
  
  SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
  "256"
  
  SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
  "256"
  
  SCRIPT_FILENAME
  "/home/kermany/public_html/calories/index.php"
  
  QUERY_STRING
  ""
  
  SCRIPT_URI
  "https://kermany.com/calories/"
  
  SCRIPT_URL
  "/calories/"
  
  SCRIPT_NAME
  "/calories/index.php"
  
  SERVER_PROTOCOL
  "HTTP/1.1"
  
  SERVER_SOFTWARE
  "LiteSpeed"
  
  REQUEST_METHOD
  "GET"
  
  X-LSCACHE
  "on"
  
  PHP_SELF
  "/calories/index.php"
  
  REQUEST_TIME_FLOAT
  1585892116.1837
  
  REQUEST_TIME
  1585892116
  
  argv
  []
  
  argc
  0
  
  APP_NAME
  "Laravel"
  
  APP_ENV
  "local"
  
  APP_KEY
  "base64:s7yQycw0jlsUBjHW5og/V4mtXoVt9z/8Pmtfs1dVmCo="
  
  APP_DEBUG
  "true"
  
  APP_LOG_LEVEL
  "debug"
  
  APP_URL
  "http://kermany.com/calories"
  
  DB_CONNECTION
  "mysql"
  
  DB_HOST
  "127.0.0.1"
  
  DB_PORT
  "3306"
  
  DB_DATABASE
  "kermany_calory"
  
  DB_USERNAME
  "kermany_calory"
  
  DB_PASSWORD
  "jNy.td1E!43h"
  
  BROADCAST_DRIVER
  "log"
  
  CACHE_DRIVER
  "file"
  
  SESSION_DRIVER
  "file"
  
  SESSION_LIFETIME
  "120"
  
  QUEUE_DRIVER
  "sync"
  
  REDIS_HOST
  "127.0.0.1"
  
  REDIS_PASSWORD
  "null"
  
  REDIS_PORT
  "6379"
  
  MAIL_DRIVER
  "smtp"
  
  MAIL_HOST
  "smtp.mailtrap.io"
  
  MAIL_PORT
  "2525"
  
  MAIL_USERNAME
  "null"
  
  MAIL_PASSWORD
  "null"
  
  MAIL_ENCRYPTION
  "null"
  
  PUSHER_APP_ID
  ""
  
  PUSHER_APP_KEY
  ""
  
  PUSHER_APP_SECRET
  ""
  
  Key Value
  APP_NAME
  "Laravel"
  
  APP_ENV
  "local"
  
  APP_KEY
  "base64:s7yQycw0jlsUBjHW5og/V4mtXoVt9z/8Pmtfs1dVmCo="
  
  APP_DEBUG
  "true"
  
  APP_LOG_LEVEL
  "debug"
  
  APP_URL
  "http://kermany.com/calories"
  
  DB_CONNECTION
  "mysql"
  
  DB_HOST
  "127.0.0.1"
  
  DB_PORT
  "3306"
  
  DB_DATABASE
  "kermany_calory"
  
  DB_USERNAME
  "kermany_calory"
  
  DB_PASSWORD
  "jNy.td1E!43h"
  
  BROADCAST_DRIVER
  "log"
  
  CACHE_DRIVER
  "file"
  
  SESSION_DRIVER
  "file"
  
  SESSION_LIFETIME
  "120"
  
  QUEUE_DRIVER
  "sync"
  
  REDIS_HOST
  "127.0.0.1"
  
  REDIS_PASSWORD
  "null"
  
  REDIS_PORT
  "6379"
  
  MAIL_DRIVER
  "smtp"
  
  MAIL_HOST
  "smtp.mailtrap.io"
  
  MAIL_PORT
  "2525"
  
  MAIL_USERNAME
  "null"
  
  MAIL_PASSWORD
  "null"
  
  MAIL_ENCRYPTION
  "null"
  
  PUSHER_APP_ID
  ""
  
  PUSHER_APP_KEY
  ""
  
  PUSHER_APP_SECRET
  ""
  
  0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler