موفقیت

با این ویژگی های شخصیتی به سمت موفقیت در کاهش وزن بروید

تفاوت بین پی گیری برنامه ای که دارید با رفتن به سراغ غذاها به خاطر بروز اولین مشکل می تواند مربوط به میزان سرسختی فرد باشد. افرادی که زیاد سرسخت نباشند در مسیر هدفشان تلو تلو می خورند و تسلیم می شوند – بدون اینکه از انرژی خود استفاده کنند کنار می کشند، شاید هم […]