رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از 100، به هزار برسد! - - - رکوردداران

رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از 100، به هزار برسد!

رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از 100، به هزار برسد! - 2 - - رکوردداران

مصــاحبه اختصاصی

با آقای امین طاهری

جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی


آقای امین طاهری، 25 ساله و ساکن استان تهران از رکوردداران سایت دکتر کرمانی است که موفق شده است با استفاده از رژیم به اندام، 62 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد.
آقای طاهری انگیزه رژیم گرفتن خودش را هیکل خیلی بد و نارضایتی اش از چاقی عنوان می کند.


وزن اولیه: 130 کیلو گرم

وزن پایانی: 68 کیلو گرم

میزان کاهش وزن: 62 کیلو گرم

رژیم دکتر کرمانی بسیار راحت است و من هنوز هم عادت دارم همه غذاها را قبل از خوردن وزن کنم.

رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از 100، به هزار برسد! - 4 - - رکوردداران

وی می گوید: رژیم دکتر کرمانی بسیار راحت است و من هنوز هم عادت دارم همه غذاها را قبل از خوردن وزن کنم.


رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از 100، به هزار برسد! - 6 - - رکوردداران

برای آشنایی بیشتر با آقای طاهری، گفت و گوی تصویری ما را با ایشان تماشا کنید.
امیدواریم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.

4.5/5 - (2 امتیاز)