رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

همه می‌گفتن بچه‌ای، نباید رژیم بگیری!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

دخترم نباید به خاطر من مسخره می‌شد!

ادامه مطلب

به خاطر بچه هام وزن کم کردم.

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

همیشه به خاطر اضافه وزن از لذت‌های زندگیم گذشتم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

به جایی رسیدم که دیگه از خودم متنفر شدم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

قبل از اینکه کوه بیماری‌ها بشم، دکتر کرمانی به دادم رسید!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

کت و شلوار دامادیم و دوباره تونستم بپوشم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

هرجا می‌رم حرف از اراده و پشتکار من برای کاهش وزنه!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

دکتر کرمانی بهم یاد داد خودم و سرزنش نکنم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

اعتماد به نفس امروزم و مدیون دکتر کرمانی هستم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

به خاطر اضافه وزن از زیارت امام حسین محروم شدم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

خوبی رژیم دکتر کرمانی اینه که مجبور نیستی از هیچ تفریح غذایی بگذری!

ادامه مطلب